Henna's Art

Gevestigd in Amsterdam, met passie werken wij aan de visuele uitstraling van uw bedrijf.

Grafische Vormgeving | Drukwerk |
Web Design | Foto- en Videografie |
Kleding | Schilderijen | Muurschilderingen

Definities
1. Henna’s Art: Henna’s Art, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 77287436.
2. Klant: degene met wie Henna’s Art een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Henna’s Art en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Henna’s Art.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de
klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Henna’s Art zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Henna’s Art zich het recht voor de
offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat
de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Henna’s Art slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Henna’s Art hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige
kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die Henna’s Art hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die
anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Henna’s Art te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Henna’s Art niet kon
voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst,
kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging
zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Henna’s Art vastgesteld op grond van de
werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Henna’s Art, geldend voor de
periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door Henna’s Art een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit
altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden
afgeweken, zijn overeengekomen.
8. Henna’s Art is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Henna’s Art de klant tijdig te laten weten
waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de
opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. Henna’s Art heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Henna’s Art prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Henna’s Art op te zeggen indien hij niet
akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn
1. Henna’s Art mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het
overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant
het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij
van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Henna’s Art de klant een aanmaning hoeft te
sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Henna’s Art behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke
betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Henna’s Art gerechtigd een rente van
1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van
een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Henna’s Art.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Henna’s Art zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan
zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn
de vorderingen van Henna’s Art op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Henna’s Art, dan is hij
nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Henna’s Art te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Henna’s Art gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien
van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Henna’s Art roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Henna’s Art, tenzij
partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van
reden ontbinden op voorwaarde dat:
– het product niet is gebruikt
– het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– het product geen los tijdschrift, losse krant of schilderij is
– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@hennasart.com, indien
gewenst met behulp van het contactformulier dat via de website van Henna’s Art, www.hennasart.com, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Henna’s Art, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Henna’s Art indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet
voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Henna’s Art deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst
van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de
consument het product tijdig aan Henna’s Art heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Henna’s Art kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder
zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Henna’s Art heeft
voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen
verschuldigd is aan Henna’s Art.
3. Henna’s Art is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg
van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Henna’s Art te
verrekenen met een vordering op Henna’s Art.

Eigendomsvoorbehoud
1. Henna’s Art blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al
zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Henna’s Art op grond van wat voor met Henna’s
Art gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de
nakoming.
2. Tot die tijd kan Henna’s Art zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen,
vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Henna’s Art een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als
ontbonden en heeft Henna’s Art het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Henna’s Art, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Henna’s Art het recht
om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Henna’s Art kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door Henna’s Art opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Henna’s
Art door Henna’s Art schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Henna’s Art niet binnen 14 dagen na daartoe
schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig
kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens
het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te
laten maken, bij gebreke waarvan Henna’s Art niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele
schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Henna’s
Art, bij gebreke waarvan Henna’s Art niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder
andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
– geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
– zaken van Henna’s Art die bij de klant aanwezig zijn
– zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Henna’s Art de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het
risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel
voor rekening van de klant.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze
voor Henna’s Art enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door
ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de
klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten
behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– ruilen vindt plaats binnen 10 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
– het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
– het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen, schilderijen of
speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Henna’s Art voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Henna’s Art heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Henna’s Art tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Henna’s Art tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van
de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Henna’s Art.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde
informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard
van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Henna’s Art de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Henna’s Art redelijkerwijs verlangde informatie,
gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging
op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Henna’s Art en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1Jaren, tenzij uit
de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn
stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn
moet de klant Henna’s Art schriftelijk in gebreke stellen.

Intellectueel eigendom
1. Henna’s Art behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,
merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers
met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, schilderijen etc., tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Henna’s Art (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Henna’s Art ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Henna’s Art waarvan hij weet of redelijkerwijs
kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat
verspreiding ervan Henna’s Art schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
– die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
– die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
– is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
– is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van Henna’s Art waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Henna’s Art tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door Henna’s Art geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Henna’s Art geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te
onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Henna’s Art daarvan zo spoedig mogelijk, doch in
ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Henna’s Art uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Henna’s Art
in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden
dat Henna’s Art gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Henna’s Art.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Henna’s Art ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Henna’s Art een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Henna’s Art verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Henna’s Art
1. Henna’s Art is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Henna’s Art aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade
die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Henna’s Art is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen of schade aan derden.
4. Indien Henna’s Art aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een
gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)
uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn
slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding
en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Henna’s Art vervalt in elk geval 12 maanden na de
gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten
het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Henna’s Art toerekenbaar tekortschiet
in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of
geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Henna’s Art niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan
ontbinding pas plaatsvinden nadat Henna’s Art in verzuim is.
3. Henna’s Art heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Henna’s
Art kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant
zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Henna’s Art in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Henna’s
Art kan worden toegerekend in een van de wil van Henna’s Art onafhankelijke situatie, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Henna’s Art kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht
van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-,
computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Henna’s Art 1 of meer verplichtingen naar de
klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Henna’s Art er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide
partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Henna’s Art is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Henna’s Art is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Henna’s Art zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Henna’s Art.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,
dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het
dichtst in de buurt komt van wat Henna’s Art bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Henna’s Art is gevestigd / praktijk houdt / kantoor
houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 21 februari 2020.